Przenieś na górę strony

O projekcie

Celem projektu było wytworzenie i udostępnienie zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu, nowoczesnego systemu elektronicznych usług medycznych. W skład systemu wchodzą: portal pacjenta, portal opiekuna, portal lekarza, portal rejestracji medycznej oraz portal administratora.

Projekt realizowany był etapami, począwszy od platformy podstawowych eUsług dla pacjentów (rejestracja wizyt, wyniki badań, dokumenty medyczne, dzienniczki pacjenta), a skończywszy na zintegrowanym z eUsługami systemie dla personelu medycznego. Zrealizowane funkcjonalności dotyczyły m.in. obszarów: przechowywania kart pacjentów, odbierania i przechowywania wyników badań, analizy retrospektywnej wyników badań, zlecania i prowadzenia dzienniczków, przechowywania dokumentów medycznych, uruchamiania i przeglądania plików diagnostyki obrazowej DICOM, wystawiania i przechowywania recept, obsługi zdarzeń medycznych, rejestracji wizyt i telekonsultacji, prowadzenia telekonsultacji online, zadawania pytań do lekarzy, wysyłania wniosków w ramach elektronicznego biura podawczego, obsługi regulaminów, zgód i ankiet dla pacjentów, a także funkcjonalności z zakresu rejestracji medycznej i obsługi pacjentów: kalendarz wizyt, obsługa listy pacjentów, edycja i zarządzanie profilami i kontami pacjentów, ewidencja wizyt i pobytów szpitalnych. Ponadto, zbudowany panel administracyjny umożliwia zarządzanie danymi przetwarzanymi w systemie, konfigurację kont użytkowników, konfigurację parametrów systemu, budowę szablonów regulaminów, zgód i ankiet za pomocą autorskich kreatorów, budowę struktury organizacyjnej placówki medycznej wraz z odczytem szczegółowych danych dotyczących komórek organizacyjnych oraz mini system CMS do zarządzania treścią portalu. Jedną z funkcjonalności jest również możliwość zarządzania kontem pacjenta przez opiekuna prawnego.

System, w różnych konfiguracjach i specyfikacjach, wdrożony został w kilkunastu placówkach medycznych w Polsce. Wiele z funkcjonalności przygotowywane było pod wymagania konkretnych placówek. Ze względu na to, iż grupą docelową projektu są pacjenci w różnymi wieku i o różnym stopniu sprawności, system przygotowany został zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, dzięki czemu jest przystosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami.

01

Projekt w liczbach

Proces projektowania i wdrażania systemu dla pacjentów wymagał uwzględnienia wielu czynników, takich jak wymagania pacjentów i personelu medycznego, bezpieczeństwo danych, integracja z innymi systemami oraz zapewnienie użyteczności, również dla osób z dysfunkcjami. W związku z tym, że zaprojektowanie tak ogromnego narzędzia jak system szpitalny jest zadaniem trudnym i czasochłonnym, podzieliliśmy projekt na etapy. Wypracowaliśmy w tym projekcie taki sposób pracy, w którym dedykowane mini zespoły poświęcały całą swoją uwagę jednej grupie funkcjonalności. Realizowaliśmy kolejno sprint analityczny, a następnie sprint projektowy UX/UI, które wspólnie dostarczały materiał na warsztaty potwierdzające poprawność koncepcji. Dopiero po uzgodnieniu poprawek jeszcze na prototypie funkcjonalności, rozpoczynaliśmy sprint programistyczny. Idea była taka, aby każdy taki cykl kończył się wdrożeniem gotowej i niezależnie działającej części systemu.

Łącznie opracowaliśmy, zaprojektowaliśmy i zaimplementowaliśmy ponad 350 funkcjonalności, dostępnych w różnych wariantach systemu. Każdy wariant dedykowany był potrzebom konkretnej placówki medycznej. Dzięki współpracy z naszym klientem, możliwe było pilotażowe wdrożenie systemu w 4 szpitalach. Dzięki temu mogliśmy testować nasze rozwiązanie bezpośrednio w docelowym środowisku. W końcowej fazie projektu na bieżąco zajmowaliśmy się wdrażaniem poprawek i reagowaniem na uwagi personelu medycznego oraz pacjentów.

ponad 3 lata

rozwijaliśmy ePortal w różnych wersjach

ponad 600 mockupów

zaprojektowaliśmy dla naszego klienta

ponad 350 funkcjonalności

znajduje się w pojedynczej instancji systemu

w 4 szpitalach

wdrożyliśmy pilotażowo system ePortal

02

Opis problemu

Projekt skupia się na rozwiązaniu wielu wyzwań i problemów, które zwykle pojawiają się w środowisku medycznym. Klient, dla którego przygotowywaliśmy nowe rozwiązanie, dysponował do tej pory przestarzałym systemem, który wciąż obsługiwał wiele szpitali na terenie całej Polski. Nasz system miał być przede wszystkim szansą na unowocześnienie elektronicznych usług dla pacjentów. Podstawowe problemy skupiały się zatem wokół trudności przy korzystaniu z dotychczasowych, mało efektywnych rozwiązań. Były to w szczególności:

 • niewielkie możliwości wymiany informacji, co powodowało że dostęp do usług medycznych był trudny i powolny,
 • brak portalu pacjenta z możliwością umawiania wizyt i przeglądania zdarzeń medycznych,
 • utrudniony dostęp do kart pacjentów, wyników badań i dokumentów medycznych,
 • brak dostępności dla osób z różnym stopniem sprawności, szczególnie niedowidzących,
 • brak możliwości prowadzenia wizyt i konsultacji online,
 • brak dostępu do regulaminów i zgód pacjentów w formie elektronicznej,
 • niewielkie możliwości konfiguracji systemu przez personel medyczny, konieczność zlecania wszelkich zmian technikom,
 • utrudniona integracja z innymi systemami medycznymi.
03

Cele i wyzwania

W obliczu tak dużego wyzwania jak budowa systemu szpitalnego od podstaw, mieliśmy do zrealizowania bardzo ambitne cele. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych funkcjonalności dla pacjentów i personelu medycznego, projekt miał przede wszystkim ułatwić wymianę informacji i zapewnić szybszy dostęp do usług medycznych. Wiedzieliśmy także, że budując system medyczny niezwykle istotna jest dostępność dla osób z dysfunkcjami. Postawiliśmy więc sobie za cel:

 • uproszczenie komunikacji między pacjentami a personelem medycznym,
 • zapewnienie maksymalnej użyteczności i dostępności systemu dla wszystkich pacjentów, w tym osób o ograniczonej sprawności,
 • umożliwienie szybkiego dostępu do danych i dokumentacji medycznej pacjentów,
 • wprowadzenie narzędzi do zdalnej komunikacji z lekarzem, zwłaszcza w sobie pandemii COVID-19,
 • ułatwienie zarządzania placówkami medycznymi i danymi niezbędnymi z punktu widzenia NFZ,
 • zapewnienie skalowalności systemu i zgodności innymi rozwiązaniami używanymi w szpitalach.
05

Rozwiązanie

System, który został zaprojektowany i wdrożony, stanowił zintegrowane podejście do wyzwań, z jakimi borykał się nasz klient, a także uwzględniał zdiagnozowane wcześniej problemy pacjentów i personelu medycznego. Przygotowane przez nas rozwiązało sprostało tym problemom i zrealizowało założone cele poprzez cyfryzację procesów, w tym opracowanie zupełnie nowych ścieżek użytkownika.

Całościowe rozwiązanie umożliwiło zintegrowanie różnych narzędzi i systemów w placówce medycznej, dzięki czemu personel może zarządzać danymi, kontami użytkowników i różnymi funkcjonalnościami z jednego miejsca. Mając na uwadze dobro pacjentów, dołożyliśmy starań, aby maksymalnie zabezpieczyć system przed wyciekiem danych wrażliwych. System został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, co oznacza, że jest przystosowany do potrzeb osób z różnym stopniem sprawności.

Wiedzieliśmy, że zaproponowane przez nas nowoczesne rozwiązania stanowią zupełnie nowe podejście do przetwarzania danych medycznych. W związku z tym, wdrożenie systemu zostało poprzedzone odpowiednim szkoleniem personelu, co pozwoliło na zapoznanie lekarzy i pracowników szpitali ze specyfiką z nowego systemu. System został zaprojektowany i zbudowany z myślą o skalowalności. Jest wystarczająco elastyczny, aby mógł być wdrożony w różnych placówkach medycznych, z różnymi specyfikacjami i wymaganiami. To wszystko ułatwia efektywne zarządzanie placówką medyczną.

Tworzymy produkty cyfrowe na zamówienie.
Projektujemy, budujemy i skalujemy rozwiązania dla Ciebie.

Python

PHP

React.js

Swift

Java Script

06

Aplikacja

Przygotowane przez nas aplikacje eUsługi i ePortal zostały zaprojektowane tak, aby możliwe było dostosowywanie systemu do potrzeb placówek medycznych. Główna część rozwiązania umożliwia przechowywanie i zarządzanie danymi pacjentów, w tym kartami pacjentów, wynikami badań, dokumentami medycznymi oraz receptami. Oprócz tego zaimplementowaliśmy szereg innych funkcjonalności, umożliwiających zarządzanie placówkami różnych specjalizacji. Aplikacja jest więc skalowalna i została pomyślnie wdrożona w kilku placówkach medycznych w Polsce, dostosowując się do specyficznych wymagań i potrzeb każdej z nich.

Aplikacja powstała w języku PHP i jest aplikacją webową, podzieloną na część otwartą oraz część prywatną. To właśnie w części prywatnej wdrożyliśmy zabezpieczenia chroniące wrażliwe dane medyczne. W systemie przygotowaliśmy także integrację z innymi narzędziami, np. Medidok do przeglądania obrazów diagnostycznych DICOM, a także MinIO do przechowywania dokumentów. W części administracyjnej zapewniliśmy także zgodność z systemem kodów resortowych NFZ.

Sporym wyzwaniem była także integracja z istniejącą bazą danych pacjentów wraz z całą historią leczenia. Przez cały okres wytwarzania systemu nasze rozwiązanie działało równolegle z dotychczasowym starym systemem, co przysporzyło nam ogromnej pracy, lecz dzięki zaangażowaniu naszych specjalistów DevOps możliwe było pogodzenie ze sobą wielu rozwiązań jednocześnie.

Pod względem architektury logicznej, system został podzielony na główne bloki dedykowane poszczególnym użytkownikom systemu. Zbudowaliśmy zintegrowane rozwiązanie łączące w sobie:

 • portal pacjenta – z funkcjonalnościami rejestracji wizyt, prowadzenia telekonsultacji, przeglądania wyników badań i zarządzania dokumentami medycznymi,
 • portal opiekuna – zapewniający dostęp do danych pacjentów dla upoważnionych opiekunów, zapewniający jednoznacznie rozdzielenie własnej dokumentacji medycznej od dokumentacji podopiecznych, wraz z możliwością umawiania wizyt w imieniu podopiecznego,
 • portal lekarza – realizujący obsługę pacjentów, w tym nowatorskie rozwiązanie kontekstu pacjenta, umożliwiające lekarzowi przeglądanie pełnej kartoteki pacjenta i dostęp do całej historii jego zdarzeń medycznych, badań, recept, dzienniczków itd.
 • portal rejestracji – umożliwiający obsługę wizyt z punktu widzenia rejestracji, w tym możliwość umawiania pacjentów na terminy za pomocą zintegrowanego kalendarza uwzględniającego dostępność wszystkich lekarzy w placówce,
 • portal administracyjny – który pozwala na zarządzanie danymi przetwarzanymi w systemie, umożliwia dostęp do danych kontraktowych wymaganych przez NFZ oraz udostępnia kreatory regulaminów, zgód i ankiet dla pacjentów, jak również mały system CMS do zarządzania wyglądem portalu w celu dostosowania go do szaty graficznej szpitala.
07

Podsumowanie

Projekt realizacji zaawansowanego systemu eUsług medycznych dla różnych placówek medycznych w Polsce był ambitnym zadaniem, które wymagało kompleksowego podejścia do problemu. Głównym celem było stworzenie systemu, który nie tylko usprawniłby komunikację i zarządzanie informacjami między pacjentami, ich opiekunami, lekarzami i personelem medycznym, ale również był łatwy w obsłudze i dostępny dla wszystkich użytkowników.

System składa się z dedykowanych poszczególnym użytkownikom części, które spełniają różne funkcje, od rejestracji wizyt, przechowywania wyników badań, dokumentów medycznych i prowadzenia dzienniczków pacjenta, po zlecanie badań, obsługę zdarzeń medycznych i prowadzenie telekonsultacji online. Dodatkowo, panel administracyjny umożliwia zarządzanie danymi przetwarzanymi w systemie, konfigurację kont użytkowników, budowę szablonów regulaminów, zgód i ankiet, a także zarządzanie treścią portalu.

Ponadto, system został zaprojektowany z myślą o dostępności, zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0, co oznacza, że jest przystosowany do potrzeb osób z różnym stopniem sprawności. Wdrożenie systemu było sukcesem, z powodzeniem zastosowano go w wielu placówkach medycznych, gdzie przyczynił się do poprawy efektywności i jakości usług medycznych. Wyzwania takie jak bezpieczeństwo danych, integracja z innymi systemami i szkolenie personelu zostały pomyślnie pokonane, a nowy system eUsług medycznych jest teraz nieodłącznym elementem funkcjonowania placówek medycznych.

Końcowy produkt nie tylko spełnił oczekiwania klienta, ale także przyczynił się do poprawy jakości opieki zdrowotnej w Polsce. Przede wszystkim, projekt ten pokazuje, jak technologia może być wykorzystana do poprawy doświadczeń pacjentów i efektywności personelu medycznego.

Skontaktuj się z nami

Masz pomysł na projekt, ale chcesz o nim porozmawiać? A może potrzebujesz konsultacji z ekspertem, by zadać mu kluczowe pytania dotyczące realizacji Twoich planów biznesowych? Jesteśmy tu dla Ciebie! Umów się na bezpłatną rozmowę telefoniczną z członkiem naszego zespołu. Podczas godzinnej dyskusji poznasz nas lepiej, uzyskasz cenne porady, dzięki którym zostanie określony dalszy kierunek działań.